W większości regionów kraju rynkowa podaż ziarna pozostaje uszczuplona. Lokalnie notuje się większą podaż ze strony rolników w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na siewy ozimin oraz zbliżającymi się zbiorami kukurydzy na ziarno – informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa.