Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska przewodniczył II posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, które odbyło się 13 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Rada Koordynacyjna powołała Koordynatorów Grupy Roboczych w następujących obszarach:

  • rozwój kadr i system kształcenia,
  • badania i rozwój,
  • rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem),
  • logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie,
  • edukacja społeczna,
  • współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Zadaniem Koordynatorów Grup roboczych będzie m.in. ukierunkowanie prac każdej z grup oraz wypracowanie harmonogramów dalszych działań nad realizacją Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Inicjatywa Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest przykładem działania propaństwowego. Zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele biznesu, interesariusze rynku, przedstawiciele wyższych uczelni, środowiska badań i rozwoju, certyfikacji, wszyscy wspólnie spotykamy się po to, żeby stworzyć najlepsze warunki do budowy nowego sektora gospodarki – morskiej energetyki wiatrowej. Spotykamy się w poczuciu odpowiedzialności za siłę gospodarczą Polski. Współpracując razem chcemy zbudować w tym obszarze kompetencje na poszczególnych poziomach łańcucha wartości (local content) oraz stworzyć najlepsze ramy rynku dla rozwoju morskich farm wiatrowych, temu ma służyć Porozumienie sektorowe

– powiedział wiceminister Zyska.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Radę Koordynacyjną Planów działań opracowanych przez każdą z Grup roboczych. Poprzez Plany działań Grupy robocze wspólnie dokonają przeglądu celów strategicznych i deklaracji Porozumienia sektorowego, które powinny zrealizowane. Każdy z powołanych Koordynatorów przedstawi plan pracy w swojej Grupie i sposób realizacji deklaracji Porozumienia sektorowego w swoim obszarze. Zgodnie z przyjętym przez Radę Koordynacyjną harmonogramem, Grupy Robocze pod przewodnictwem Koordynatorów Grup roboczych rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja.

***

Rada Koordynacyjna jest organem koordynującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Zostało zawarte 15 września 2021 r., w Warszawie, z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności:

  • monitorowanie realizacji celów strategicznych;
  • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
  • monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla MEW.