– Głównym źródłem zmniejszenia dynamiki PKB w II kw. w porównaniu do I kw. był niższy wkład przyrostu zapasów. Czynnikiem oddziałującym w kierunku niższego tempa wzrostu PKB była w naszej ocenie również niższa dynamika inwestycji związana z podwyższoną niepewnością i wzrostem stóp procentowych – informują eksperci Credit Agricole.