Podczas pierwszego posiedzenia Komitet Monitorujący (KM) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przyjął regulamin działania. KM zatwierdził również kryteria wyboru dla wsparcia w ramach programu „Maluch Plus”. Obradom przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój. To kompleksowy i różnorodny tematycznie program, który będzie odpowiadał na kluczowe wyzwania w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, edukacji i ochrony zdrowia. Mamy na ten cel około 5 mld euro

– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektu wsparcia unijnego na rzecz zwiększenia dostępu do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi do lat trzech. FERS dofinansuje w wysokości ponad 850 mln euro realizację projektu „Maluch Plus”.

Dzięki projektowi „Maluch Plus” powstanie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych jak i u dziennych opiekunów

– wskazała wiceminister.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak przybliżyła kilka ważnych inicjatyw FERS.

Mówiła o planowanym utworzeniu w Polsce sieci Klubów Rozwoju Cyfrowego. Kluby te mają powstawać we wszystkich chętnych gminach jako nowa funkcja w istniejących już samorządowych instytucjach, takich jak biblioteki czy domy kultury.

Kluby będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych, zwłaszcza starszych. Placówki pomogą w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych umiejętności cyfrowych. Na ten cel przeznaczymy około 235 mln euro

– dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Sekretarz stanu dodała, że kolejnym wyzwaniem, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć, to niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. W tym kontekście, flagowym przedsięwzięciem będzie przetestowanie systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych, które będą służyć indywidualnym osobom jako narzędzie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Planujemy również między innymi uruchomienie pożyczek dla osób dorosłych na kształcenie podejmowane z własnej inicjatywy.

W ramach FERS będą realizowane i dofinansowane inicjatywy wsparcia dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, sektora zdrowia, rozwój usług społecznych i aktywnej integracji.

W spotkaniu członków Komitetu Monitorującego FERS uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucji pośredniczących oraz państw członkowskich, a także partnerzy i obserwatorzy.