Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda otworzył Krajowe Forum Miejskie. Podczas Forum rozpoczęliśmy dyskusję nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM 2030). To najważniejszy dokument, przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), który wyznacza cele zrównoważonego rozwoju miast. Projekt KPM zaprezentował wiceminister Waldemar Buda.

Chcemy, aby miasta zapewniały swoim mieszkańcom jak najwyższą jakość życia. W realizacji tego celu pomoże Krajowa Polityka Miejska 2030, która stawia ambitne wyzwania rozwojowe

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i dodał

KPM oferuje narzędzia i rozwiązania, które ułatwią prowadzenie lokalnych i regionalnych polityk zrównoważonego rozwoju. Postulowane zmiany w przepisach prawnych, modyfikacje mechanizmów finansowych oraz wsparcie dla transferu wiedzy mają na celu poszerzenie palety działań, z których będą mogły korzystać samorządy.

Czym jest KPM?

Krajowa Polityka Miejska jest adresowana do wszystkich polskich miast. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. W dokumencie znajduje się szeroka paleta rozwiązań, narzędzi i instrumentów, które w sposób elastyczny mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości i położenia. Ma za zadanie wskazać, gdzie i jak możliwe jest zwiększenie efektywności działań instytucji publicznych, a także prywatnych i społecznych, tak, aby sprawniej osiągać cele polityki miejskiej.

W KPM wytyczone są kierunki rozwoju miast, które mają być miejscami przyjaznymi dla mieszkańców oraz być atrakcyjne do prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców. Polskie miasta powinny rozwijać się w sposób zrównoważony przy jednoczesnym stawaniu się motorami rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Aby osiągnąć ten cel należy się skupić na między innymi przeciwdziałaniu chaosowi przestrzennemu, angażowaniu mieszkańców w zarządzanie miastami, tworzeniu zrównoważonej mobilności miejskiej czy podejmowaniu w miastach działań na rzecz niskoemisyjności i efektywności energetycznej.

Wizja rozwoju polskich miast nawiązuje do sześciu celów Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Koncentrują się one przede wszystkim na budowaniu miast wykorzystujących swoje zasoby przestrzenne, gospodarcze i społeczne

– powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Krajowa Polityka Miejska – dalsze działania

Dzisiejszym spotkaniem inicjujemy konsultacje społeczne projektu KPM 2030, które potrwają do 31 stycznia 2022 roku. Równolegle z konsultacjami społecznymi, MFiPR prowadzić będzie dialog i uzgodnienia międzyresortowe.

Przedłożenie dokumentu Radzie Ministrów zaplanowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Ze względu na silne powiązanie prac nad KPM z pracami programowymi i dziedzictwem WUF11, czyli Plan Działań dla Miast – w przyszłym roku chcemy wykorzystać okazję do szerokiej promocji polskiego podejścia do polityki miejskiej w ramach czerwcowego Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

 

Materiały

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030
Projekt​_KPM​_2030.pdf 2.42MB
Formularz uwag do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030