Nowo powołany szef PARPu pełnił liczne funkcje w obszarze edukacji i innowacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Swoje doświadczenie opiera na wieloletniej współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacjami pozarządowymi (NGO), jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami wyższymi.

Życiorys Dariusza Budrowskiego

Dariusz Budrowski urodził się w 1979 r. w Giżycku. Jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa (2004 r.). Ukończył studia podyplomowe „Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw” ze specjalizacją „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” na Uniwersytecie Warszawskim (2012 r.). Absolwent studiów MBA. Wykładowca akademicki na Uczelni Jańskiego w Łomży.

Od 2005 r. realizował szereg zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektów z zakresu PHARE, ZPORR 2004-2006, Programy Operacyjne 2007-2013, Programy Operacyjne: Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP), Pomoc Techniczna 2014-2020 (POP KCTB), Erasmus +.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wsparcie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwoju regionalnego, wzrostu eksportu oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej.

Agencja bierze aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności kadr. W ten sposób odgrywa istotną rolę w tworzeniu otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.