KONFERENCJA ECO-MIASTO 2022 – PROGRAM

9:30 Otwarcie konferencji

Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st.Warszawy
Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (tbc)
Frederic Billet, Ambasador Francji w Polsce

Conference launch

Maria Andrzejewska, Director General of the UNEP/GRID-Warsaw Centre
Rafał Trzaskowski, Mayor of Warsaw
Anna Moskwa, Minister of Climate and Environment (tbc)
Frederic Billet, French ambassador in Poland

10:00 Power speech: Odwaga na drodze do neutralności klimatycznej

Władze lokalne coraz częściej decydują się na kreślenie ambitnych planów z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju. Ambitne deklaracje polityki klimatycznej, skupiającej się zarówno na adaptacji, jak i mitygacji do zmiany klimatu stanowią dobry przykład tego trendu. Na drodze do zintegrowanych działań dla ludzi i środowiska napotykają jednak szereg wyzwań. W jaki sposób odpowiadają na nie w praktyce?

Prelegent: Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy

Power speech: Courage on the way towards climate neutrality

Local authorities more and more often decide to draw up ambitious plans in the field of sustainable development. Ambitious declarations of climate policy, focusing both on adaptation and mitigation to climate change, are a good example of this trend. However they face a number of challenges on the way towards coherent actions for people and the planet. How do they answer them in practice?

Speaker: Rafał Trzaskowski, Mayor of Warsaw

10:15 GOSPODARKA: Za co rozwijać miasta?

Dyskusje o pieniądzach nie skończą się nigdy – a już szczególnie w momencie, gdy radzić sobie musimy z wysoką inflacją czy problemami energetycznymi. Jak w takim otoczeniu może odnaleźć się polski samorząd?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej/ NFOŚiGW
Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd m. st. Warszawy
Przedstawiciel/ka Komisji Europejskiej w Polsce
Przedstawiciel/ka Banku Światowego i/lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego

ECONOMY: How to pay for urban development?

The discussions about money will never end – especially when we have to deal with high inflation or high energy prices. How can Polish local authorities find good solutions in such an environment?

Ministry of Development Funds and Regional Policy/NFOŚiGW
Magdalena Młochowska, Director and Coordinator for sustainable development and greenery, City of Warsaw
the European Commission Representative in Poland
World Bank/ European Investment Bank

11:15 PRZERWA KAWOWA COFFEE BREAK
11:35 Zebranie myśli: Rozwój miast – dla ludzi i środowiska

Ile osób zajmujących się tematem, tyle wizji zrównoważonego rozwoju. Oddajmy głos osobie, która wie o czym mówi – zarówno, jeśli chodzi o kondycję polskich miast (nie tylko tych największych), jak i coraz bardziej niepokojący stan środowiska.

Food for thought: Urban development – for people and the environment

Every person asked has their own view about sustainable development and how it should be implemented. Let us give the floor to a person who knows what s/he is talking about – both in terms of the condition of Polish cities (not only the largest ones) and the increasingly disturbing condition of the environment.

11:45 SPOŁECZEŃSTWO: Zielone mieszkania na każdą kieszeń – czy to możliwe?

Znalezienie dachu nad głową, który odciąży nas od części zmartwień co do przyszłości, pozostaje w Polsce niemałym wyzwaniem. Zadbanie o to, by był on nie tylko przystępny cenowo, ale również przyjazny dla środowiska, to kolejny problem. Czy da się pogodzić te dwie kwestie? Czy uda nam się stworzyć nie tylko wygodne, przyjazne dla środowiska mieszkania, ale też przemyślane przestrzenie miejskie?

Przedstawiciel/ka Włocławka lub Ostrowa Wielkopolskiego
Przedstawiciel/ka miasta z Francji (np. Paryża, Grande Synthe)
Przedstawiciel/ka Eiffage Immobilier
Przedstawiciel/ka Ceetrus/NHood

SOCIETY: Green housing for every budget – is it possible?

Finding a roof over our heads, which will relieve us of some worries about the future, remains a considerable challenge in Poland. Ensuring that it is not only affordable but also environmentally friendly is another challenge. Can these two issues be reconciled? Will we be able to create not only comfortable, environmentally friendly flats, but also well-thought-out urban spaces?

City of Włocławek/ City of Ostrów Wielkopolski
City from France (e.g. Paris, Grande Synthe)
Eiffage Immobilier
Ceetrus/Nhood

12:45 Zebranie myśli: Edukacja dla zielonych miast

Wiedza o przyjaznych dla ludzi i środowiska miastach stanowi jeden z elementów, umożliwiających ich budowę. W jaki sposób – od najmłodszych lat – możemy łączyć teorię z praktyką, poszerzając pole do szerszej aktywności społecznej?

Prelegent: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, UNEP/GRID-Warszawa

Food for thought: Education for green cities

Knowledge about how to build people- and planet friendly cities is one of the building blocks that enable their creation. How – from an early age – can we combine theory with practice, expanding the field for wider civic engagement?

Speaker: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, UNEP/GRID-Warsaw Centre

12:55 ŚRODOWISKO: Chronić powietrze, chronić klimat

Budynki, planowanie przestrzenne, mobilność, zieleń – to wszystko czynniki, które wpływają na komfort naszego życia, stan zanieczyszczenia powietrza, a także globalny klimat. Smog i kryzys klimatyczny to dwie strony tej samej monety – spalania paliw kopalnych i niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. Potrzebujemy kompleksowych rozwiązań – i o takich będziemy mówić.

Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności, Renault Polska
Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury
Przedstawiciel/ka Lublina lub Konina
Przedstawiciel/ka Paryża lub Barcelony
Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m. st. Warszawy

ENVIRONMENT: protect the air, protect the climate

Buildings, spatial planning, mobility, greenery – these are all factors that affect the comfort of our lives, the state of air pollution, and the global climate. Smog and the climate crisis are two sides of the same coin – the burning of fossil fuels and unsustainable patterns of production and consumption. We need comprehensive solutions – and we will talk about them.

Andrzej Gemra, Public Affairs & Electromobility Expert, Renault Polska
Ministry of Infrastructure
City of Lublin/ City of Konin
City of Paris/ City of Barcelona
Dorota Zawadzka-Stępniak, director of the Air Protection and Climate Policy office, City of Warsaw

14:00 Zebranie myśli: Od drzewa do miasta!

O miejskiej zieleni dużo się mówi – w kontekście kolejnych doniesień o betonowaniu miast pod pretekstem rewitalizacji czy bezpieczeństwa pojawia się jednak pytanie o to, czy na pewno rozumiemy wartość przyrody w naszym bezpośrednim otoczeniu. Czy pomóc nam w tym może wycena usług ekosystemowych?

Prelegent: Monika Szewczyk, UNEP/GRID-Warszawa

Food for thought: From tree to the city!

There is a lot of talk about urban greenery – in the context of subsequent reports about concreting cities under the pretext of revitalization or safety, the question arises whether we really understand the value of nature in our immediate surroundings. Can the valuation of ecosystem services help us?

Speaker: Monika Szewczyk, UNEP/GRID-Warsaw Centre

14:10 PRZERWA NA LUNCH LUNCH BREAK
14:45 Power speech: Uwierzmy w lepszą przyszłość!

Bez nadziei przestrzeń na zmiany w stronę bardziej przyjaznych dla ludzi i środowiska miast gwałtownie się kurczy. Nie chodzi o naiwny optymizm, lecz o znalezienie punktów odniesienia, na bazie których można połączyć globalne myślenie z lokalnym działaniem. Gdzie szukać ich w roku 2022?

Power speech: Let’s believe in a better future!

Without hope, the space for changes towards more people- and planet-friendly cities will be rapidly shrinking. It is not about naive optimism, but about finding coherent ideas and solutions to combine global thinking with local action. Where to find them in 2022?

15:00 Konkurs – wręczenie Laurów Eco-Miasta zwycięskim Miastom Competition – Eco-City Laurels awarded to winning Cities
16:05 Zakończenie End