Przeniesienie całego majątku PGNiG na PKN Orlen będzie miało miejsce z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.