Rozwój turystyki wiejskiej wymusza rozbudowę niektórych urządzeń pierwotnie przeznaczonych dla gości, ale korzystają z nich także stali mieszkańcy.
Na pierwszym miejscu stawiamy urządzenia służące ochronie środowiska.

Jeśli jeszcze nie została zbudowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, jest to najważniejsze zadanie dla władz lokalnych i społeczności, jeśli myślą o rozwoju turystyki długofalowo.

Nie jest możliwa turystyka tam, gdzie istnieją „dzikie” wylewiska ścieków lub odprowadzane są one do rowów melioracyjnych, rzeki czy jeziora, co niestety jest często praktykowane. Z tym wiąże się problem wody. Budowa wodociągu, kiedy nie ma oczyszczalni ścieków, jest powszechnie uznawana za rozwiązanie krótkowzroczne.

Następuje zwiększenie zużycia wody, a tym samym ścieków, które odprowadzane „na dziko” pogarszają jakość wód podziemnych. A trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przyjmowanie turystów wiąże się ze zwiększonym poborem wody i to w okresie letnim, kiedy w wielu rejonach Polski występuje jej znaczny niedobór.


Jakość wody na wsi jest zła.

Szacuje się, że 65% studni wiejskich ma wodę niezdatną do picia., a nawet niektóre wodociągi nie gwarantują odpowiedniego poziomu zdrowotnego wody. W kręgu nie rozwiązanych problemów ekologicznych mieści się gospodarka odpadami.
Jest oczywiste, że w okolicy nie mogą istnieć „dzikie” wysypiska śmieci, które spotykamy nagminnie w lasach i przy drogach. Tam, gdzie wywóz śmieci nie jest zorganizowany, są one po prostu zakopywane.


Pół biedy, jeśli są to odpady organiczne.

Ale my sami i nasi goście zużywamy coraz więcej rzeczy z tworzyw sztucznych, których odpady nie ulegają rozkładowi, a ich spalanie jest bardzo toksyczne. Mamy nadzieję, że władze lokalne – wzorem innych krajów – pomyślą w niedalekiej przyszłości o segregacji, odzyskiwaniu i utylizacji odpadów.

Cała wieś powinna być czysta i zadbana.

Wydaje się to tak oczywiste, że poruszanie tego tematu w odrębnym akapicie może budzić zdziwienie. Niestety, pobieżny ogląd niektórych wsi dostarcza dowodów, ze z czystością na co dzień nie zawsze jest dobrze. A odmalowanie domu czy płotu to przecież nieduży wydatek. Uprzątnięcie obejścia i drogi nie kosztuje nic.

Czystość na co dzień ważna jest nie tylko ze względów estetycznych i higienicznych. Pozostawiony złom, rozbite szkło są zagrożeniem bezpieczeństwa naszych gości, a zwłaszcza dzieci.
Turyście nie wystarczy sama, nawet najpiękniejsza przyroda i malowniczy krajobraz.

Pozdrawiam serdecznie Julian Z. Pankiewicz