Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych z pieniędzy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda przekonywał posłów do rozwiązań, które pozwolą Polsce wykorzystać Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Inwestujemy Fundusze Europejskie w rozwój Polski. Ustawa wdrożeniowa pozwoli efektywnie wykorzystywać przyznane Polsce fundusze europejskie. Wprowadza mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Zawiera także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy

– mówił Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Regulacja wprowadza przepisy szczegółowe dotyczące Funduszy Europejskich. Zapewniają one pewność prawną tam, gdzie przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne. Także tam, gdzie konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego.

Określają na przykład:

  • zadania poszczególnych instytucji,
  • zasady wyboru projektów do dofinansowania,
  • kontroli realizacji programów i projektów.

Ustawa określa również zasady i podstawowe dokumenty, które służą realizacji inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy ustawy zawierają rozwiązania, które sprawdziły się w dotychczasowych programach polityki spójności, określonych w ustawie o zasadach realizacji programów polityki spójności w latach 2014-2020.