Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Lech Kołakowski spotkali się dziś w siedzibie MRiRW z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy weterynarii. W spotkaniu uczestniczył także główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Uczestnicy

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius”.

Omówione tematy

Podczas spotkania omawiano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Ustalenia

Uzgodniono, że Główny Lekarz Weterynarii dokona ponownej analizy projektu i we współpracy z organizacjami podejmie działania w celu ustalenia ostatecznych stawek wynagrodzeń.