W dniu 17 maja 2021 r., Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO Ambasador Magdalena Marcinkowska złożyła w imieniu Polski, na ręce Dyrektor Generalnej Audrey Azouley, dokument ratyfikacyjny Konwencji UNESCO z 2001 r. w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Tym samym Polska ratyfikowała wszystkie konwencje UNESCO w zakresie ochrony dziedzictwa kultury.

 Po upływie 3 miesięcy od daty złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencja UNESCO z 2001 r. wejdzie w życie w stosunku do Polski, i tym samym staniemy się 69 państwem stroną tej umowy międzynarodowej. Z krajów członkowskich Unii Europejskiej stronami Konwencji UNESCO z 2001 r. aktualnie jest 14 państw.

Spośród państw członków Rady Państw Morza Bałtyckiego Konwencję UNESCO z 2001 r. ratyfikowała do tej pory jedynie Litwa i Estonia, co dodatkowo przyczyni się do rozpowszechnienia standardów i dobrych praktyk wynikających z Konwencji w naszym regionie.

Konwencja UNESCO z 2001 r. podkreśla znaczenie ochrony dziedzictwa podwodnego, w szczególności in situ i zobowiązuje państwa-strony do podejmowania wszelkich działań zgodnych z prawem międzynarodowym, które mają na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu podwodnego dziedzictwa kulturowego. Integralną częścią Konwencji jest dołączony do niej zbiór Zasad regulujących działania nakierowane na podwodne dziedzictwo kulturowe, które także wyznaczają międzynarodowe standardy postępowania w stosunku do podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego sporządzona w Paryżu dnia 2 listopada 2001, weszła w życie w dniu 2 stycznia 2009 r.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Christelle Alix / UNESCO