Równość kobiet i mężczyzn jako prawo realizowane przez samorząd we wszystkich obszarach – to główna zasada Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym podpisanej dziś przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dokument zobowiązuje europejskie samorządy do zwalczania stereotypów i przeszkód, które mają wpływ na nierówny podział ról między kobietami i mężczyznami w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Warszawa jest miastem otwartym. Jest miastem równości, tolerancji i szacunku. Dlatego podpisałem Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączamy w ten sposób do ponad 1800 samorządów lokalnych i regionalnych z 36 europejskich krajów. Działamy wspólnie na rzecz równouprawnienia we wszystkich dziedzinach: w polityce, w życiu społecznym czy gospodarczym. Bo Warszawa jest dla wszystkich – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa konsekwentnie realizuje program walki z dyskryminacją i wyrównywania szans, program wspierania w rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa, a także równego dostępu kobiet do opieki zdrowotnej i edukacji. Wiele zobowiązań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym już zostało w stolicy wdrożone, jak na przykład powołanie Warszawskiej Rady Kobiet, współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami kobiet, ułatwienia dla rodziców związane z opieką nad dziećmi w czasie pracy czy rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy oraz pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet.

Warszawa jest szóstym miastem w Polsce, które zaakceptowało Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Jej podpisanie przez Prezydenta Warszawy poprzedziła uchwała Rady m.st. Warszawy Rada Warszawy z 15 kwietnia tego roku wyrażająca poparcie dla inicjatywy.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest nie tylko wyrazem zaangażowania władz lokalnych w promocję zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań. Obejmują one m.in. walkę z uprzedzeniami, praktykami, w tym stosowaniem języka i obrazów, które oparte są na idei wyższości jednej z płci czy stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz dokonanie oceny realizacji polityki równości płci. Sześć podstawowych zasad Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym to:

  • Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo;
  • Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji i nierównego traktowania są brane pod uwagę;
  • Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa;
  • Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn;
  • Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn;
  • Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Aby wprowadzać te zasady, każdy sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania w ciągu dwóch lat Równościowego Planu Działania, który określa priorytety, działania i środki na to przeznaczone. Ponadto każdy samorząd, który przyjmuje Kartę, podejmuje się zaangażować wszystkie instytucje i organizacje na swoim terenie, aby w praktyce promować prawdziwą równość.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opracowana w 2006 roku w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy. Organizacja jest najstarszym i największym europejskim stowarzyszeniem samorządów lokalnych i regionalnych. Obecnie skupia krajowe stowarzyszenia samorządów lokalnych i regionalnych z 41 krajów europejskich i reprezentuje za ich pośrednictwem wszystkie szczeble terytorialne – lokalny, pośredni i regionalny.

Od momentu powstania w 1951 r. Rada Gmin i Regionów Europy promuje budowę zjednoczonej, pokojowej i demokratycznej Europy, opartej na samorządności lokalnej, poszanowaniu zasady pomocniczości i udziale obywateli. Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym.