Wielu Polaków dostanie w tym roku, oprócz dodatku osłonowego, także dodatek węglowy. Wzór wniosku jest już dostępny i można zapoznać się z nim on-line. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej – czytamy na samym wstępie. Wysokość dodatku wynosi 3 tys. zł. Jest to jednorazowa zapomoga, zwolniona z opodatkowania.

Nie wszyscy mogą starać się o dodatek węglowy. Dla kogo przewidziano jednorazową wypłatę 3 tys. zł? Są dwa podstawowe warunki: główne źródło ogrzewania musi być na węgiel i to źródło musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Może to być:

kocioł na paliwo stałe kominek koza ogrzewacz powietrza trzon kuchennypiecokuchnia kuchnia węglowa piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Co ważne, w deklaracji do CEEB podajemy też rodzaj stosowanego paliwa. Dobra wiadomość jest taka, że dane w deklaracji możemy zmieniać – on line, na stronie GUNB, albo w gminie.

Czytaj także: Jak wygląda rejestracja pieca węglowego?

Kto składa wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. To wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku, ale tez może zlecić te zadania np. ośrodkom pomocy społecznej. Według ustawy, wnioski będą składane zarówno on-lin, jak i papierowo.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

W wniosku zaznaczamy też, czy jest to gospodarstwo jednoosobowe czy wieloosobowe. W tym drugim przypadku należy podać liczbę osób i ich dane: imiona, nazwiska, PESEL, serię u numer dowodu potwierdzającego tożsamość. Mimo podawania tych danych, dodatek węglowy i tak przysługuje tylko jeden na gospodarstwo, niezależnie od tego, ile liczy osób. Liczy się to, kto pierwszy w danym gospodarstwie złożył wniosek.

Mieszkańcy bloków też dostaną dodatek węglowy

Jak czytamy, dodatek węglowy przysługuje także, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe . W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania. Źródło ogrzewania budynku musi być też zgłoszone do CEEB.

Do wniosku należy też dołączyć oświadczenie, że gospodarstwo domowe nie korzysta/nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Chodzi o ustawę, która gwarantowała zakup węgla po cenie 996,60 zł brutto.

Miesiąc na wypłatę

Wszystko wskazuje na to, że rząd chce ruszyć jak najwcześniej z wypłatami, prawdopodobnie jeszcze we wrześniu. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków przełoży się na szybsze wypłaty. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Najważniejsza jest data 30 listopada, bo tylko do tego czasu będzie można składać wnioski. Potem pozostaną nierozpatrzone.

Pieniądze na wypłatę dodatku węglowego gminy dostaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w sumie 11,5 mld zł.

Artykuł Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. z oświadczeniem pochodzi z serwisu EcoReporters.