Termin składania wniosków w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” został wydłużony do 30 września 2022 r.

Jednocześnie zwiększono planowaną alokację środków w tym programie z 70 mln zł do 250 mln zł.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego, natomiast dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie NFOŚiGW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/udostepnianie-wod-termalnych-w-polsce-2021

Zachęcamy do składania wniosków.